Kategoriarkiv: Ohälsa

Sjukskrivningar – ohälsotal 2017

Ohälsotal 2017 – skillnader i befolkningen

Ohälsotalet (sjukfrånvaro med ersättning från Försäkringskassan) sjönk under 2017, för första gången sedan 2013. Den nationella minskningen märks också i Västerås. Uttagen av sjukpenning varierar över tid, och förändras snabbare än sjukdomsförekomsten i samhället. Ökade avslag är den huvudsakliga förklaringen till den senaste tidens minskning enligt Försäkringskassan. Den vanligaste orsaken till pågående sjukpenningfall är psykatriska diagnoser.

Ohälsotalet uppdelat på kön, Västerås och riket 2008 – 2017

Personer 16 till 64 år

Skärmklipp

Källa: Försäkringskassans årsstatistik

Bakom ohälsotalet döljer sig både korta och långa sjukskrivningar. Även om antalet dagar minskar totalt, fortsätter antalet personer som varit sjukskrivna i över två år att öka.

Skillnader i bostadsområdena

Sett till bostadsområden i Västerås är ohälsotalen högst i områdena som har de lägsta inkomsterna och den högsta arbetslösheten, medan ohälsotalen är lägre i områdena som har de högsta inkomsterna och den lägsta arbetslösheten. Även gapet mellan kvinnor och mäns ohälsotal skiljer sig åt mellan stadsdelarna. I Irsta, Skiljebo-Hemdal-Brandthovda och Önsta-Gryta är kvinnornas ohälsotal dubbelt så höga som männens, medan det i Rönnby är 1,2 gånger större än männens.

Skillnader utifrån ålder, utbildning, yrke och ursprungsland

Skärmklipp2

Ohälsotalet ökar med stigande ålder. Ökningstakten är högre för kvinnor än för män. Det går även att dela upp kommuninvånarnas ohälsotal utifrån födelseland. En sådan jämförelse visar att personer med inrikes bakgrund har något högre ohälsotal än personer med utländsk bakgrund.

Sett till situationen på arbetsmarknaden var ohälsotalen högst bland de ej förvärvsarbetande, 70,5 dagar per person och år. För hela den arbetande befolkningen och de vanligaste yrkena i Västerås var ohälsotalet högst inom vårdande yrken, utbildning och fastighetsservice. Ohälsotalet var lägst för datakonsulter, tekniska konsulter, inom tillverkningsindustrin för elappartur, restaurangverksamhet och specialiserad bygg och anläggning.

Läs mer i detalj om de olika grupperna HÄR

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail