månadsarkiv: december 2015

Hög medelinkomst i Västerås men ojämn spridning

Jonas Berkow, 021-39 14 96

År 2013 var medelinkomsten (sammanräknad förvärvsinkomst) i Västerås 282 100 kronor. Det är en ökning med 2,3 procent jämfört med år 2012. I Västerås var medelinkomsten år 2013 cirka 1,9 procent högre än i riket som helhet.

Inkomst efter kön

Männens medelinkomst i Västerås år 2013 var 331 400 kronor och kvinnornas 234 300 kronor. Det innebär att medelinkomsten för kvinnor i Västerås var 29 procent lägre än motsvarande för männen. Detta kan jämföras med riket som helhet där kvinnornas medelinkomster var 25 procent lägre än männens inkomster. Att kvinnor generellt har lägre medelinkomst kan delvis förklaras av att kvinnor i högre utsträckning än män arbetar deltid. Sett över tid så har skillnaden mellan kvinnors och mäns inkomster i Västerås minskat något. Mellan åren 1999 och 2013 har kvinnornas andel av männens lön ökat med fem procentenheter, från 66 till 71 procent.

Inkomstnivå

De flesta Västeråsare tjänade år 2013 mindre än 400 000 kronor. År 2013 hade 72 procent av männen och 90 procent av kvinnorna i Västerås en förvärvsinkomst lägre än 400 000 kronor. Den enskilt största andelen kvinnor, 29 procent, hade en förvärvsinkomst mellan 100 000 till 199 900 kronor. I samma inkomstklass var andelen män 15 procent. De flesta män, 23 procent, fanns i intervallet 300 000 till 399 900 kronor. Detta kan jämföras med 17 procent av kvinnorna. Männen hade en större inkomstspridning än kvinnorna och andelen kvinnor i de högsta inkomstklasserna var låg.

Befolkningen efter inkomstklass, Västerås år 2013

inkomster1

Jämförelse med andra större kommuner

Vid en jämförelse med kommuner med fler än 90 000 invånare hade Västerås den fjärde högsta medelinkomsten totalt sett år 2013. Bara Nacka, Stockholm och Huddinge hade högre medelinkomster. Det är framförallt männen som drar upp medelinkomsten i Västerås. Kvinnornas inkomster i Västerås kommer först på nionde plats jämfört med kvinnor i andra större kommuner. År 2013 hade männen i Västerås medelinkomster över riksgenomsnittet medan kvinnornas medelinkomster låg något under snittet.

Medelinkomst i Sveriges större kommuner

inkomster2

Inkomster efter bostadsområden i Västerås

Medianinkomsterna varierar stort mellan bostadsområdena i Västerås. Medianinkomsten i det bostadsområde med högst inkomster var drygt dubbelt så hög som i området med lägst inkomster. Lundby landsbygd var det område som hade högst medianinkomst år 2013 både för kvinnor och för män. Den totala medianinkomsten uppgick till cirka 382 800 kronor i området. Däremot var skillnaderna stora mellan mäns och kvinnors inkomster på Lundby landsbygd. Männens medianinkomster uppgick där till cirka 495 900 kronor, vilket kan jämföras med kvinnornas inkomster på cirka 312 800 kronor. Lägst medianinkomst hade Råby med cirka 194 700 kronor. I Råby var männens medianinkomster nästan 58 600 kronor högre än kvinnornas inkomster. Minst var inkomstskillnaderna i Kärrbo, där männens inkomster var närmare 60 400 kronor högre än kvinnornas.

Definitioner och förklaringar:
 Sammanräknad förvärvsinkomst avser de sammanlagda löpande skattepliktiga inkomsterna,
 närmare bestämt inkomster från anställning, företagande, pension, sjukpenning och
 andra skattepliktiga transfereringar. I sammanräknad förvärvsinkomst ingår inte
 inkomst av kapital eller skattefria ersättningar och bidrag.
 Medelinkomsten räknas fram genom att man dividerar sammanräknad förvärvsinkomst
 (den totala inkomstsumman) för hela året, med antalet personer, inklusive
 nollinkomsttagare (personer med 0 kr i inkomst).
 Medianinkomst är den mittersta observationen i en rangordning av inkomsttagarna
 efter inkomstens storlek. På vardera sidan om den mittersta inkomsttagaren finns
 lika många inkomsttagare. Medianen är inte lika känslig för extrema observationer
 som medeltalet.
 Statistiken avser personer 20 år och äldre bosatta i Västerås den 31 december
 respektive år.
 Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB), totalräknad inkomststatistik
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail